بایگانیِ آوریل 2011

بعد از ده سال نوروز در کنار خانواده

خدا رو شکر امسال بعد از مدتها عید نوروز حسین توی خونه کنار ما بود.
از آخرین باری که  عید  کنار ما بود ده سال می گذره؛
دو سال گذشته هم که ایران بود توی زندان بود.
یکشنبه  شب ، 29 اسفند اومد و شنبه صبح 6 فروردین برگشت.
دوشنبه شب 8 فروردین دوباره بهش مرخصی دادن و تا ظهر روز 14 فروردین که برگشت به زندان  با ما بود.
بعد از دو سال و 4 ماه این بهترین عیدیی بود که ما گرفتیم. ـ